Algemene Voorwaarden Sup Sup Club B.V.

Artikel 1 Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met de Sup Sup Club inclusief diegene die gebruikmaakt van een door de deelnemer gehuurde sup, en/of indien de Deelnemer meerdere sups huurt voor anderen, deze andere gebruikers.

Sup Sup Club: Sup Sup Club B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013KT) Amsterdam aan de Zandhoek 22, geregistreerd onder nummer 81205309 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst die de Sup Sup Club en een Deelnemer via de website
sluiten waarbij deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd worden of wanneer de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van de Sup Sup Club.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan de Sup Sup Club zoals
weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Sup Sup Club en iedere Deelnemer. De Algemene Voorwaarden van de Deelnemer zijn niet van toepassing.

2.2 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van de Sup Sup Club en alle personen die voor de Sup Sup Club werkzaam zijn en/of door de Sup Sup Club zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en de Sup Sup Club komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de aanmeldingsformulier op de website heeft ingevuld en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en de Deelnemer de betaling voldaan heeft of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van de Sup Sup Club. Indien er sprake is van losse verhuur dan eindigt de Deelnemersovereenkomst automatisch na de periode van verhuur.

3.2 De Algemene Voorwaarden en de Deelnemersovereenkomst vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van de Sup Sup Club en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan de Sup Sup Club aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan de Sup Sup Club worden verstrekt.

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij de Sup Sup Club af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6. Sup Sup Club heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3.7 De minimumleeftijd om zelfstandig een SUPboard te huren, een strippenkaart te kopen of
abonnement af te sluiten is 18+.

Artikel 4 De Deelnemer

De Deelnemer voldoet aan de volgende vereisten:

  • de Deelnemer(s) hebben een zwemdiploma A (of de buitenlandse equivalent hiervan); en
  • de Deelnemer(s) zijn fit en gezond.

Sup Sup Club behoudt altijd het recht voor om Deelnemer(s) te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De kosten voor zowel losse verhuur van de faciliteiten van de Sup Sup Club dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan de Sup Sup Club te zijn voldaan.

5.2 Sup Sup Club behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

Artikel 6 Aanmelding en annulering huur / lessen

6.1 Deelnemer dient zich voorafgaand aan de huur van een SUPboard of een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding kan niet worden deelgenomen aan een les of kan er geen SUPboard worden gehuurd.

6.2 Nadat een boeking gedaan is kan de Deelnemer zich niet uitschrijven en worden gemaakte kosten niet gerestitueerd.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Sup Sup Club is alleen verantwoordelijk voor het verhuren van kwalitatief goede SUPboards en paddels. Sup Sup Club is dan ook alleen aansprakelijk als er iets aan deze SUPboards of paddels mankeert. De Deelnemer dient voor hij het water op gaat eerst te controleren of er niets mankeert aan het materiaal. Mankeert er wel wat, dan dient hij contact op te nemen met Sup Sup Club voordat de Deelnemer het water opgaat. Sup Sup Club opent dan zo snel mogelijk een andere locker met nieuw materieel. Sup Sup Club heeft zijn aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert. Deze beperking geldt niet indien de schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van een van de statutair directeuren van Sup Sup Club.

7.2 Het gebruik van de faciliteiten van de Sup Sup Club voor activiteiten van welke aard dan ook bij de Sup Sup Club is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

7.3 Deelnemer accepteert dat suppen, met mogelijke kans op het in (koud) water vallen, mogelijke risico’s met zich meebrengt zowel voor de Deelnemers zelf als zijn/haar eigendommen. Deelnemer accepteert en is op de hoogte dat bij de huur of gebruik van een SUPboard – in het geval van huur – er geen begeleiding vanuit de Sup Sup Club op de locatie van verhuur aanwezig is. De Deelnemer vrijwaart de Sup Sup Club van aansprakelijkheid op enige vorm van schade of letsel en accepteert nadrukkelijk mogelijke gevolgen van het suppen.

7.4 Mocht een Deelnemer voor meerdere Deelnemers Sup’s huren, dan is de Deelnemer die registreert volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die zijn of haar mede Deelnemer(s) veroorzaken. Ook staat de Deelnemer die registreert in voor het feit dat de andere Deelnemer(s) voldoen aan de eisen genoemd in artikel 4. De Deelnemer die registreert vrijwaart Sup Sup Club daarom ook voor claims van de mede Deelnemers.

7.5 Deelnemer is verplicht – in het geval van een les of evenement – zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

7.6 Zowel de Sup Sup Club als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

7.7 De Sup Sup Club en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

7.8 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Sup Sup Club, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

7.9 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van de Sup Sup Club en ieder ander van wiens hulp de Sup Sup Club gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 8 Persoonsgegevens en privacy beleid

8.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan de Sup Sup Club verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

8.2 De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door de Sup Sup Club gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.supsupclub.com.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2023.

9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Sup Sup Club en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Iedere rechtsverhouding met Sup Sup Club wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en de Sup Sup Club die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.