Privacy Statement Sup Sup Club

Op het moment dat je bij de Sup Sup Club een SUPboard wilt huren, of als je een bestelling doet via onze website (www.supsupclub.com), hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze Privacy Verklaring.

De Sup Sup Club vindt privacy belangrijk is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar Deelnemers. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. De Sup Sup Club leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Regulation (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na.

De Sup Sup Club B.V. en haar kantoor is gevestigd te Zandhoek 22 (1013 KT) te Amsterdam, haar Sup Sup Club verhuur stations staan verspreid over meerdere plekken door heel Nederland (zie de specifieke adressen op onze website bij locaties).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mail adres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • adresgegevens;
 • bankgegevens;
 • informatie rondom je bezoek aan de Sup Sup Club (in- en uitgaande tijd van verhuur SUPboards en geboekte lessen);
 • transactiegegevens uit bestellingen; en
 • IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdsstempels.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het opstellen, versturen en opstellen van facturen;
 • het verstrekken van informatie;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten; en
 • om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering.

De grondslag voor de verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst met jou en het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Verwerkers

Om onze diensten te kunnen verlenen maken we gebruik van andere verwerkers, zoals Adyen voor de betalingen. Wij zorgen ervoor dat ook onze verwerkers de gegevens verwerken volgens de AVG. 

Je rechten

Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kunt je ons helpen deze te corrigeren of je kan vragen om de verwerking te beperken. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen.  Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres op de site. Daarnaast kan je ook altijd bezwaar maken ten de bewerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden jouw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de AVG.

Autoriteit PersoonsgegevensNatuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

De Sup Sup Club behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.

Neem als je een vraag hebt contact met ons op via info@supsupclub.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2023.